Aktuality - všetky

Zber úrody - ochrana pred požiarom

02. 07. 2024 - Zber úrody - dodržiavanie protipožiarnej bezpečnosti...  >> čítaj viac

Anglicko - Slovensko

28. 06. 2024 - ...  >> čítaj viac

Slovensko - Rumunsko

24. 06. 2024 - Slovensko - Rumunsko...  >> čítaj viac

Mapa

mapa

Partnerstvo MP - ČH

Partnerstvo MP ČH
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP - ČH.

Aktuálne počasie

Počasie Muránska Dlhá Lúka online

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre projekt
"MURÁNSKA DLHÁ LÚKA - CHODNÍK POZDĹŽ CESTY II/532"

Výzva na predloženie ponuky:

 

Obec Muránska Dlhá Lúka, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:


,,MURÁNSKA DLHÁ LÚKA - Chodník pozdĺž cesty II/532“

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Príloha č. l - Výkaz Výmer.xlsx

Príloha č. 2 - Projektová dokumentácia.zip

Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritérií.docx

Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie.docx

Príloha č. 5 - Návrh Zmluvy o dielo.docx 

Výzva na predloženie ponuky
Stavebný dozor pre projekt:
„Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Muránska Dlhá Lúka“

Výzva na predloženie ponuky:

Obec Muránska Dlhá Lúka, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v rámci prieskumu trhu:

Stavebný dozor pre projekt:

,,VÝSTAVBA/REKONŠTRUKCIA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI MURÁNSKA DLHÁ LÚKA“

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK V RÁMCI PRIESKUMU TRHU

Príloha č.l - Návrh mandátnej zmluvy.pdf

Príloha č.2 - Spôsob určenia ceny.pdf

Príloha č.3 - Čestné prehlásenie.pdf 

Výzva na predloženie ponuky
pre projekt:
"Rekonštrukcia kotolne a vykurovanie obecného úradu v obci Muránska Dlhá Lúka"

Výzva na predloženie ponuky:

Obec Muránska Dlhá Lúka, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

Výber dodávateľa stavebných prác
pre projekt:

,,REKONŠTRUKCIA KOTOLNE A VYKUROVANIE OBECNÉHO ÚRADU V OBCI MURÁNSKA DLHÁ LÚKA“

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - REKONŠTRUKCIA KOTOLNE A VYKUROVANIE OBECNÉHO ÚRADU

Príloha č.l - Projektová dokumentácia.zip

Príloha č.2 - Výkaz-Výmer rekonštrukcia kotolne a vykurovania MDL.xls

Príloha č.3 - Návrh na plnenie kritérií MDL rekonštrukcia UK.docx

Príloha č.4 - Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu.docx

Príloha č.5 - Návrh Zmluvy o dielo.docx

Príloha č.6 - Zoznam subdodávateľov.docx

VO Muránska Dlhá Lúka - Otázka č. 1.pdf 

Výber dodávateľa stavebných prác
pre projekt:
"REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE"

Výzva na predloženie ponuky:

Obec Muránska Dlhá Lúka, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

Výber dodávateľa stavebných prác
pre projekt:
,,REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE“

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE

Príloha č.l - Návrh na plnenie kritérií.docx

Príloha č.2 - Čestné vyhlásenie.docx

Príloha č.3 - Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zadanie.xlsx

Príloha č.4 - Projektová dokumentácia.zip

Príloha č.5 - Návrh Zmluvy o dielo.docx 

Výber dodávateľa stavby:
PREMOSTENIE V OBCI MURÁNSKA DLHÁ LÚKA - OPRAVA PREMOSTENIA

Výzva na predkladanie ponúk:

Postup podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstáravaní a o zmene a doplnení nieltorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO")

Názov zakázky:

Výber dodávateľa stavby "Premostenie v obci Muránska Dlhá Lúka - oprava premostenia"


VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK - OPRAVA PREMOSTENIA MDL

Priloha_1 Vyzvy na predkladanie ponúk dodavateľ stavby premostenie MDL.doc

Priloha_2 Vzor Cestne vyhlasenie Výzva dodavatel stavby premostenie MDL.doc

S-01 Situácia

S-02 Mostovka premostenia-jestvujúci stav

S-03 Zvislý rez - jestvujúci stav

S-04 Mostovka premostenia rozmiestnenie tŕňov

S-05 Mostovka premostenia - armovaci výkres

S-06 Zvislý rez premostením navrhovaný stav

S-07 Výkres zábradlia

Výkaz výmer.xlsx